درخواست خرید خودرو

نشانی دقیق محل سکونت


مدارک احراز سکونت

در صورت عدم تطابق آدرس محل سکونت با محل تولد ، ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است


نقدیاقساطی

قابل توجه مشتریانی که پلاک آزاد دارند :

در صورت تغییر نشانی نسبت به پلاک قبلی خود ، حتما مراتب را به اطلاع مراکز نقل و انتقالات پلاک برسانید.