تست رانندگی خودروی آریزو5 توربو - نمایندگی خسروانی

تست خودروی آریزو5 توربو در پیست رانندگی آزادی - 5مردادماه97

file_1533617731_fa.mp4